Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu finansowego projektu

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „TURYSTYKA EDUKACYJNA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH W POLSCE I NA BIAŁORUSI” (PLBU.01.02.00-BY-0977/19-00) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie audytu zewnętrznego ww. projektu, części dotyczącej beneficjenta.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć:
  2. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: sdp@podlasie.org,
    w tytule wiadomości wpisując „Zapytanie ofertowe – AUDYT”
  3. Termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane załączniki znajdują się poniżej.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: