Zapytanie ofertowe – treść do przewodnika (botanik)

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „TURYSTYKA EDUKACYJNA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH W POLSCE I NA BIAŁORUSI” (PLBU.01.02.00-BY-0977/19-00) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest wykonanie badań walorów botanicznych w obszarze Doliny Górnej Narwi oraz opracowanie treści do przewodnika.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć: – drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: sdp@podlasie.org, w tytule wiadomości wpisując „Zapytanie ofertowe – BOTANIK”.
Termin składania ofert upływa 13 lipca 2020 r., godz. 15:00. Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się 14 lipca 2020 r., do godz. 15:00.

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – max. 60 pkt.

Doświadczenie – max. 40 pkt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane załączniki znajdują się poniżej.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: